Alapszabályzat

AZ ERDÉLYI MAGYAR FILMSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Az alapító tagok egyöntetű határozata alapján létrejött az Erdélyi Magyar Filmszövetség, valamint elfogadásra került a jelen alapszabályzat:

Általánosságok

1. cikkely: Az Erdélyi Magyar Filmszövetség nem kormányzati, apolitikus és független egyesület.

2. cikkely: Tevékenységében az Erdélyi Magyar Filmszövetség nem tesz különbséget a faj, a vallás, a nemzetiség, a nem vagy politikai nézetek terén.

3. cikkely: Az egyesület megnevezése: Erdélyi Magyar Filmszövetség.

4. cikkely: Az egyesület székhelye Kolozsvár municípium, Egyesülés tér 13. sz., 21. lakrész, Kolozs megye.

5. cikkely: Az Egyesület működési időtartama meghatározatlan.

Az Egyesület célja és tevékenységi köre

6. cikkely: Az Egyesületnek a következő társadalmi célkitűzései vannak:

 • filmművészeti alkotások és videófilmek (játék-, dokumentum-, animációs-, kísérleti filmek stb.) létrehozása, televíziós anyagok, valamint audiovizuális anyagok készítése (pl. multimédiás anyagok), hanganyagok rögzítése és zenei anyagok készítése;
 • az egyesületi tagok (filmalkotók, filmkészítők és forgalmazók) nemzeti és nemzetközi szinten történő érdekképviselete;
 • az egyesületi tagok érdekeinek a belföldi és nemzetközi (európai) támogatói fórumokon való képviselete;
 • a szakmailag megegyező, vagy hasonló érdekeltségű román szervezetekkel való együttműködés a romániai filmművészeti alkotások előállításának és forgalmazásának elősegítése érdekében (az erre vonatkozó jogrendszer, eljárások és támogatási források fejlesztése);
 • európai színvonalú helyi, regionális filmművészeti központ létrehozásának a népszerűsítése, támogatása és megvalósítása;
 • olyan nemzetközi Egyezmény aláírásához való hozzájárulás, amely támogatja a filmes koprodukciókat (különös tekintettel egy román-magyar kétoldalú Egyezmény létrejöttére);
 • egy közös román-magyar infrastruktúra létrehozása a koprodukciós anyagok támogatása érdekében;
 • a fiatal alkotók számára létrehozandó korszerű kulturális környezet fejlesztéséhez való hozzájárulás, a filmművészettel és általában az audiovizuális művészetekkel foglalkozó fiatal alkotók támogatása;
 • elsősorban filmművészettel és audiovizuális művészettel foglalkozó fiatal alkotók anyagi, szervezeti, technikai és médiapartneri támogatása művészeti alkotások létrehozása és bemutatása céljából;
 • filmművészeti, kulturális és művészeti események szervezése;
 • ösztöndíjak, díjak juttatása;
 • az egyesület céljaival megegyező publikációk, könyvek, kiadványok, füzetek szerkesztése és terjesztése hagyományos, mágneses és digitális adathordozókon (CD, videó- és hangkazetta DVD, HTML);
 • filmek vágása és népszerűsítése az összes létező és a jövőben megjelenő adathordozón;
 • más, az egyesület vezető szervei által jóváhagyott legális tevékenységek, melyek megfeleltethetők az egyesület kitűzött céljainak;
 • a kulturális kapcsolatok fejlesztése, különböző kulturális események támogatása;
 • a művészet és a gazdaság közötti kapcsolatok elősegítése, gazdasági szereplők bevonása a művészeti események támogatásába. Az egyesület tevékenysége során együttműködik és egyeztet más, hasonló profilú hazai és külföldi szervezetekkel;
 • a filmművészethez és általában az audiovizuális művészetekhez kapcsolódó művészi események és alkotóműhelyek szervezése;
 • informatív vagy nevelő célzatú dokumentum- és reklámfilmek gyártása és támogatása.

Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében az egyesület anyagi és pénzügyi támogatást fogad el fizikai és jogi személyektől, és ezek alegységeitől egyaránt.

Az egyesület együttműködik és egyeztet más, hasonló profilú hazai és külföldi szervezetekkel.

Céljai elérése érdekében az Egyesület a következő tevékenységeket fogja végezni:

 • filmművészeti alkotások és videófilmek (játék-, dokumentum-, animációs-, kísérleti filmek stb.) létrehozása, televíziós anyagok készítése, audiovizuális anyagok készítése (pl. multimédia), hanganyagok rögzítése és zenei vágás;
 • az Egyesület céljai megvalósítása érdekében külföldi és belföldi pénzforrásokat hív le és használ fel a hatályban lévő törvényhozásnak megfelelően.
 • a filmes alkotók, filmkészítők és a filmforgalmazók kiemelt támogatása;
 • az Egyesület és az egyesületi tagok érdekeit szolgáló marketing tervek és megvalósíthatósági tanulmányok készítése;
 • a fiatal alkotók támogatását és szakmai fejlődését elősegítő tanulmányok és programok kidolgozása;
 • az egyesületi tagok felkészültségét és szakmai fejlődését elősegítő tevékenységek támogatása; kollokviumok, szimpóziumok, konferenciák, találkozók, szakmai viták, gyűlések, tanfolyamok, táborok, kirándulások, klubok és az egyesületi tagok hasonló eseményeken való részvételének támogatása;
 • hasonló tevékenységű hazai és külföldi szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, az egyesületi tagok és a partnerszervezetek közötti együttműködés támogatása;
 • folyóiratok, újságok, szakdolgozatok, könyvek, kiadványok megjelentetése az Egyesület céljainak fenntartása és támogatása érdekében;
 • a tagoknak a filmművészeti és audiovizuális alkotások készítésével foglakozó szakmai bizottságokba és tanácsokba (például az Országos Filmművészeti Intézetbe) való delegálása;
 • az Egyesület a céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében gazdasági vállalkozást is létrehozhat, vagy ilyenbe tagként beléphet;

Tagok

7. cikkely: Az Egyesületnek tagja lehet az a fizikai személy, tekintet nélkül arra, hogy román vagy külföldi állampolgár, aki belép az Egyesületbe, elismeri és tiszteletben tartja annak alapszabályában rögzített előírásait, azonnali hatállyal és időben teljesíti a vállalt kötelezettségeit és a Belső Rendszabályzat által előírt szakmai feltételeket.

Bármely fizikai személy tag lehet, aki az alábbi feltételeket teljesíti:

 1. támogatja az egyesület céljait és célkitűzéseit;
 2. elismeri a fenti Alapszabályt;
 3. kérést nyújt be a tagsági viszony elnyerése érdekében;
 4. teljesíti a Belső Szabályzatban előírt szakmai követelményeket;

Jogi személy nem lehet az Egyesület tagja.

8. cikkely: A tagsági minőség elnyerése az Igazgatótanács által jóváhagyott csatlakozási kérvény benyújtása révén történik.

9. cikkely: Az Egyesület tagjai a következő kategóriákba sorolhatók:

- alapító tagok, azon fizikai személyek, akik az egyesület alapítását kezdeményezték, és az alapításhoz szükséges kezdő pénzalapot létrehozták.

- tagok, azon szavazati joggal rendelkező fizikai személyek, akik az alapítás után csatlakoztak az egyesülethez, megfelelnek a 7. cikkelyben és a Belső Rendszabályzatban a szavazati joggal rendelkező tagok számára előírt szakmai feltételeknek;

- a Közgyűlésnek jogában áll további, szavazati jog nélküli tagsági kategóriákat is létrehozni.

10. cikkely: A tagság a következő esetekben veszíthető el:

 • kérésre
 • elhalálozás esetén
 • az egyesület feloszlatása esetén
 • kizárás révén:

a.) abban az esetben, ha az Igazgatótanács meglátása szerint a szavazati joggal rendelkező tagok nem teljesítik a Belső Rendszabályzatban rögzített szakmai feltételeket.

b.) az Igazgatótanács határozata alapján, az Alapszabályban vagy a Belső Rendszabályzatban felvázolt rendelkezések megsértése miatt, avagy olyan tevékenységek szervezése vagy támogatása esetén, melyek ellenkeznek az Egyesület céljaival és célkitűzéseivel.

c.) abban az esetben, ha a tagsági díj két írásbeli figyelmeztetés után sincs kifizetve.

11. cikkely: Az Igazgatótanács döntése függvényében a tagság visszaszerezhető, amennyiben sikerül kiküszöbölni a kizárást előidéző okokat, és alapos biztosíték van arra nézvést, hogy a jövőben nem fordul elő hasonló eset.

12. cikkely: Az egyesület tagjai a következő jogokkal rendelkeznek:

a.) rendelkeznek szavazati joggal, a Közgyűlés ülésein bármely funkció betöltésére jelölhetőek a Belső Rendszabályzatban rögzített feltételeknek megfelelően,

b.) élhetnek az Egyesület nyújtotta előnyökkel és szolgáltatásokkal,

c.) részt vehetnek az Egyesület által szervezett tevékenységeken,

d.) szabadon kiléphetnek az Egyesületből.

13. cikkely: A tagoknak az alábbi kötelezettségeknek kell eleget tenniük:

14. cikkely: tiszteletben kell tartaniuk az Alapszabályzatot, a Belső Rendszabályzatot, a Közgyűlés, illetve az Igazgatótanács határozatait,

15. cikkely: tevékenységüket az Egyesület céljainak és célkitűzéseinek elérésére kell fordítaniuk,

16. cikkely: a havi tagdíjat, s más, az Igazgatótanács által előírt járulékokat időben be kell fizetniük,

17. cikkely: ne okozzanak sem az Egyesületnek, sem az Egyesület tagjainak anyagi vagy erkölcsi károkat, és ha mégis ilyen jellegű kárt okoztak, próbálják azt rendbe hozni,

18. cikkely: rendszeresen értesítsék az Egyesületet, az Egyesület célkitűzéseihez és tevékenységéhez kapcsolódó, jelenlegi és jövőbeni főbb tevékenységeikről és projektjeiről,

19. cikkely: jelezzék, amennyiben elérhetőségeik vonatkozásában (állandó lakhely, telefonszám, e-mail cím) változás következik be,

20. cikkely: minden naptári év elején egy frissített szakmai önéletrajzot kötelesek leadni,

21. cikkely: A 18 év alatti tagok, jogi helyzetüknek megfelelően, korlátozott jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

Vezető szervek, ellenőrzés és kiegészítések

1. A Közgyűlés (KGY)

22. cikkely: A Közgyűlés az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagjainak vezető szerve.

23. cikkely: Kétféle Közgyűlés lehet: rendes és rendkívüli.

24. cikkely: Rendes Közgyűlést az Egyesület évente tart, minden év elején.

25. cikkely: A rendes és rendkívüli Közgyűlés helyét és idejét írásban közli az Igazgatótanács vagy az Egyesület elnöke, a Közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel. Ehhez az értesítőhöz csatolják a napirendi pontokat is.

26. cikkely: Rendkívüli Közgyűlést a következő esetekben kell összehívni:

a.) az Egyesület elnökének lemondásakor vagy lemondatásakor,

b.) az Igazgatótanács kezdeményezésére,

c.) az Egyesület tagjai 33% százalékának kérésére (ha az egyesületi tagok egyharmada kéri).

27. cikkely: A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok kétharmada plusz egy tag jelen van. Ha az első összehíváskor nincs meg a szükséges kvórum, a Közgyűlést 21 napos határidőn belül, ugyanazokkal a napirendi pontokkal, újra összehívják. A Közgyűlés második összehívásánál nem érvényes a 18. cikkely előírása, mely szerint a Közgyűlést legkevesebb két héttel annak kezdete előtt meg kell hirdetni. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

28. cikkely: Az Egyesület bármely tagja felhatalmazhatja az Egyesület másik tagját a Közgyűlésen való képviseletre. Egy felhatalmazott tag azonban legfeljebb két másik tagot képviselhet a Közgyűlésen.

22. cikkely: A Közgyűlés határozatait egyszerű szavazati többséggel hozza (1/2 +1).

23. cikkely: A Közgyűlést az Egyesület elnöke vagy az alelnök vezeti, akinek kötelessége a szavazati joggal rendelkező résztvevők jelenléti arányát még a napirendi pontok tárgyalása előtt közölni.

24. cikkely: A Közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel bármikor új, szavazati joggal nem rendelkező, tagsági kategóriákat hozhat létre.

25. cikkely: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatótanács tagjainak a Belső Szabályzat szerint való megválasztása, anélkül azonban, hogy e funkcióknak az Igazgatótanácson belül való leosztását pontosítanák.

2. Az Igazgatótanács

29. cikkely: Az Igazgatótanács 3 személyből áll:

- az Egyesület elnöke

- az Egyesület alelnöke

- az Egyesület titkára

30. cikkely: Az Igazgatótanácsot a szavazati joggal rendelkező tagok soraiból a Közgyűlés választja meg a Belső Szabályzatban foglaltak szerinti négy éves időtartamra.

31. cikkely: Az Igazgatótanács az Egyesület bármely tagját kinevezheti Ügyvezető Igazgatónak. Az Ügyvezető Igazgató az Egyesület érdekében folytatott tevékenységéért díjazást kaphat.

32. cikkely: Az Igazgatótanács évente legalább egyszer összeül.

33. cikkely: Az Igazgatótanács tagjai kötelességeiket díjazás nélkül végzik el, azonban az Egyesület érdekében folytatott tevékenységük során felmerült indokolt és szükségszerű kiadásaikkal összefüggésben költségtérítésre jogosultak.

34. cikkely: Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik:

- a Közgyűlés legalább évenkénti összehívása

- meghatározza a vezető funkciók leosztását a Közgyűlés megválasztásától számított egy hónapon belül

- új tagok jelentkezésének, illetve az Egyesületből való kilépésének elfogadása

- a figyelmeztető és felszámoló szankciók alkalmazása és hatálytalanítása

- szakmai szervezeti egységek (részlegek, bizottságok, munkacsoportok) létrehozása és felszámolása és ezek tevékenységének szabályozása

- a havi tagsági díj összegének meghatározása és megváltoztatása

- személyzet kinevezése és menesztése, a fizetéseknek és juttatásoknak a betöltött pozíció szerinti meghatározása

- minden más szükséges rendelkezés elfogadása, ami az alapszabály teljesítéséhez, valamint a Közgyűlés határozatainak meghozatalához, vagy saját határozataikhoz szükséges

- jogügyleteket köt az Egyesület nevében és ennek javára

- évente ellenőrzi, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok teljesítik-e a Belső Szabályzatban előírt szakmai feltételeket

- kizárja azokat a tagokat, akik

a)      nem tartják be a 13. cikkelyben előírt kötelezettségeket

b)      nem rendelkeznek a Belső Szabályzatban foglaltak szerinti kellő szaktudással

- Az Igazgatótanács az Egyesület pénzügyi alapjainak megszerzéséért és helyes felhasználásért, valamint javainak használatáért felel. Így az Egyesület alapszabályzatában megfogalmazott céljainak alárendelten joga van olyan anyagi hasznot hozó tevékenységet kifejteni, melyet az Egyesület alapszabályában felsorolt céljai megvalósítására és fenntartására fordíthat. Ezek a jövedelmet biztosító tevékenységek a következők: termelő tevékenységek, szolgáltatások, belső és külső kereskedelem.

- bemutatja a Közgyűlésnek az előző periódusra vonatkozó tevékenységi beszámolóját és biztosítja a Közgyűlés határozatainak gyakorlatba ültetését

- összeállítja az Egyesület programját, meghozza a bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos határozatokat, végrehajtja ezeket a határozatokat

- az Igazgatótanács kétharmados többséggel még a mandátum lejárta előtt lemondathatja az elnököt, az alelnököt vagy az Egyesület titkárát

- az Igazgatótanács kinevezheti az Egyesület ügyvezető igazgatóját és le is cserélheti funkciójából. Az ügyvezető igazgató hatáskörét az Igazgatótanács határozza meg. Az ügyvezető igazgató csak az Igazgatótanácsnak felel.

35. cikkely: Az Igazgatótanács működésével kapcsolatos további részleteket a Belső Szerződés rögzíti.

36. cikkely: Az Igazgatótanács tagjaként betöltött funkciók mellett az Egyesület Elnöke az alábbi hatáskörrel rendelkezik:

- összehívja az Igazgatótanácsot

- levezeti a Közgyűlés és az Igazgatótanács üléseit, aláírja a fontos iratokat

- összehangolja, irányítja és ellenőrzi az Igazgatótanács tevékenységét, az alapszabály előírásai szerinti működést biztosítva

- képviseli az Egyesületet az államhatalmi szervek, az állami adminisztráció és az igazságszolgáltatás előtt

- biztosítja az anyagi javak és az egyesületi alapok kezelését

- a jogi és fizikai személyekkel való kapcsolattartás reprezentatív személye

- az Egyesület nevében aláírási joggal rendelkezik

- dönthet és nyilatkozatokat tehet az Egyesület nevében, de csak az Egyesület szempontjaival és céljaival megegyezően. Döntéseiről és nyilatkozatairól az Elnöknek jelentésekben kell beszámolnia, melyekről utólag az Igazgatótanács szavaz.

- Az Elnök döntéseinek elutasítása egy bizalmatlansági szavazással ér fel.

37. cikkely: Az Egyesület alelnöke

- hiányzás esetén helyettesíti az elnököt, annak teljes hatáskörével

38. cikkely: Az Egyesület titkára

- biztosítja a Közgyűlés és az Igazgatótanács által megtárgyalt anyagok előkészítését

- az Egyesület pénzügyi nyilvántartásának vezetéséért felel

- jegyzőkönyvet vezet a Közgyűlés és az Igazgatótanács üléseiről

- nyilvántartást vezet a Közgyűlés és az Igazgatótanács üléseiről kiállított jegyzőkönyvekről, illetve az egyesületekről és hozzájárulásaikról

3. Segédszervek

39. cikkely: Szükség szerint a Közgyűlés alá rendelve segédszervek hozhatók létre (jogtanácsos, gépíró-titkár, pénztáros, ügyvezető, stb.). Díjazásuk a működési szabályzatban előírtaknak megfelelően történik, az Igazgatótanács jóváhagyásával.

4. Belső szabályzat

40. cikkely: A Belső Szabályzat célja:

- az Alapszabály szerinti működés biztosítása

- a szavazati jog megszerzéséhez szükséges szakmai követelmények felállítása

41. cikkely: A Belső Szabályzatot és annak módosítását az Igazgatótanács fogadja el.

42. cikkely: A Belső Szabályzatot az Alapszabály és az érvényben levő törvényhozás szerint fogadják el és ennek megfelelően alkalmazzák.

Az Egyesület vagyona és bevételei

43. cikkely: Az Egyesület vagyonát az alapító tagok hozzájárulása 600 (hatszáz) lej alkotja, mely összeget az alapítás időpontjában jegyeztek.

44. cikkely: Az Egyesület jövedelme a következőkből származhat:

- a tagok által befizetett tagdíjakból

- a törvényes keretek között rendelkezésére álló összegek befektetéséből származó kamatokból és osztalékokból,

- vállalkozói tevékenységből, származó bevételekből

- bel- és külföldi adományokból, támogatásokból vagy hozzájárulásokból

- az állami költségvetésből és/vagy a helyi költségvetésből származó forrásokból

- más, törvény által megengedett gazdasági tevékenységekből származó jövedelemből

45. cikkely: Az Egyesület kereskedelmi társaságot hozhat létre. Az ezekből származó osztalékok, ha nem fektetik be újra, kötelező módon az Egyesület céljai megvalósítására fordítandók.

46. cikkely: A pénzügyi műveleteket az Igazgatótanács hagyja jóvá.

47. cikkely: Az Egyesület vagyonára és adminisztrációjára vonatkozó egyéb részleteket a Belső Szabályzat rögzíti.

Az egyesület feloszlatása és felszámolása

48. cikkely: Az Egyesület feloszlatása és feloszlása a 26/2000 Kormányrendelet 54-72 cikkelyeinek értelmében történhet.

Az egyesület feloszlatása esetén az Egyesület vagyona az Egyesület céljaival összhangban álló, jótékonysági szervezetek hasznára fordíttassék.

Különleges rendelkezések

49. cikkely: Jelen alapszabály az Egyesületnek az egyesületek nyilvántartásába történő bejegyzésével lép érvénybe.

50. cikkely: Valamely alapító tagnak az Egyesületből való visszalépésével nem vonódik vissza annak anyagi hozzájárulása is.